Dökümanlar > PERİVENTRİKÜLER LÖKOMALAZİ: ÇOCUKLUK ÇAĞINDA GÖRSEL VE MOTOR ENGEL OLUŞUMUNDA ÖNEMLİ BİR ETKENDoç. Dr. Nazan BAYKAN - YazılarDiğer Araştırmalar
PERİVENTRİKÜLER LÖKOMALAZİ: ÇOCUKLUK ÇAĞINDA GÖRSEL VE MOTOR ENGEL OLUŞUMUNDA ÖNEMLİ BİR ETKEN

DOÇ. Dr. NAZAN BAYKAN/ AYAN GÖRME MERKEZİ

AMAÇ

Gelişmiş ülkelerde, prematüre doğum sonrasında ROP a bağlı az görme, ileri doğum teknikleri, laser ve krio uygulamaları sonrasında azalırken, Periventriküler lökomalazi (PVL), çocukluk çağı az görme nedenleri arasında en üst sıralara yerleşmektedir.

Periventriküler lökomalazi beyin ventrikülleri çevresinde, 24 -34 haftalık gebeliklerde doğumda veya doğum öncesinde, kanama, oksijen azlığı, enfeksiyon gibi etkenlerle oluşan hypoksik, iskemik doku değişiklikleridir. Vntrikül içinde beyin sıvısı ile birlikte kortikospinal motor lifler bulunur. Bu nedenle çoğu kez PVL olan çocuklarda spastik tip
serebral palsi görülür.

Optik radyasyonun lifleri lateral ventriküllerin temporal boynuzu çevresinden dolanırlar.
Ventrikül çevresindeki matrix hücreleri doğumdan sonra radyer liflerin oluşumunu sağlar. PVL sonrasında matrix hücrelerinin yerini fibrin almıştır, bu durumda, en yakın lifler olan alt yarıda daha sık olmak üzere tüm görme alanında çeşitli kayıplar olur. Beyne gelen her iki hayalin farklı olması çocukda algı ve göz devinim bozukluklarına neden olur.

PVL tanısı bebek inkübatörde iken ultrason, daha sonraki dönemlerde komputerize tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri ile konur.

Şekil 3: PVL sonrası genişlemiş ventriküller ve çevre doku kaybı

Ülkemizde sıklıkla ertelenen, tanı konsa bile çocuğun gelişimindeki rolü ve öneminin göz ardı edildiğini saptadığım için geriye dönük bir dosya taraması olarak bu çalışmayı yaptım.

MATERYAL VE METOD:

Ayan Görme merkezine görme azlığı ve /- ya görsel işlev bozukluğu nedeni ile refere edilen ve manyetik rezonans görüntüleme ile PVL tespit edilen, 12 çocuk çalışma kapsamına alındı. Çocukların en küçüğü 8 aylık, en büyüğü 10 yaşında idi. Ortalama yaş 7.5 olarak bulundu. Çocukların hiçbirinde ROP yoktu. Anneden detaylı anamnez aldıktan sonra çocukların fotoğrafları ve geçmiş tıbbi dosyaları incelendi. Tek tek ve kalabalık sembollerle görme keskinlikleri, ışıklı ve ışıksız uyaranla göz hareketleri,duyusal görsel işlevler ve görme alanları ile görsel algıları muayene edildi. Muayene sonunda siklopleji yapılarak kırma kusurları ve göz dibi muayeneleri yapıldı. Muayenede Lea test sistemleri kullanıldı.

BULGULAR

OLGU NO G.D. F/G.D G.A. KG/RG NYSTAGMUS ŞAŞILIK GÖR.ALGI.
1. M.G.4y = Anor Alt yarı N + Ezo. Anor.
2. E.G. 6y 0.2 Anor Merk. N latent Ezo Anor
3. İ.G. 10y 1.0 . N Merk. N - Orthofor N
4. O.A 7y 0.05 Anor. Alt+ikiyan N latent Ekzo N
5 .S.C. 10y 0.1 Anor. Kons dar. N - Orthofor N
6. O.U. 8ay = Anor. Kons dar. = + Ezo =
7 .E.A. 9y 0.1 Anor. Kons dar N latent Ezo Anor
8. S.R. 7y 0.3 N Altyarı N - Ezo Anor
9. T.A. 2y = Anor Merkez. = + Ekzo =
10. B.A. 9y 0.2 Anor Alt+ikiyan = - Ezo Anor.
11.H.O. 10y 0.3 N Merk N - Orthofor N
12.E.B. 1y = Anor = = latent Ezo =

GD: görme derecesi, F/GD: fiksasyon/ göz devinimi, GA: görme alanı, =: ölçülemedi

Çalışma kapsamına alınan 12 çocuktan 9 unda spastik tip serebral palsi, 6 sında epilepsi ve 1 çocukta WEST sendromu vardı. 1 çocuk nörolojik muayenede sağlam bulundu.

Tabloda verilen değerler iyi gören gözün tek tek sembollerle yapılan muayene sonrasında elde edilen değerlerdir. Kalabalık sembollerle yapılan muayenede değerler çok daha düşük idi.

3 olgu dışında tüm olgularda gözü odaklama güçlükleri,bakış değiştirme ve takip hareketlerinde güçlükler saptandı.

 

TARTIŞMA

1989- 1995 yılları arasında İsvec te çocukluk çağı az görme nedenlerini araştıran bir çalışmada PVL % 27 ile üst sıralarda yer almıştır. Aynı çalışmada, preterm doğan ve görme engeli olan çocukların % 60 ında PVL tespit edilmiştir(1).

Prematüre doğumlarda, PVL varlığı manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ile %32 olarak verilmiştir(2). Almanya da yapılan bir çalışmada spastik diplejiklerde,PVL % 87 olarak bulunmuştur(3). Bizim çalışmamızda da 9 çocukta spastik tip serebral palsi vardı.
Değişik yayınlarda PVL sonrası oluşan görme bozuklukları, görme azlığı, gecikmiş görsel olgunlaşma, göz devinim bozuklukları, görme alan defektleri olarak verilmiştir.(4,5).
Günlük yaşamda PVL çocukta dalgınlık,sersemlik, sarsaklık ,tanıma ve oryantasyon bozukluğu gibi görsel algı-kavram sapmalarına neden olmaktadır.Bizim çalışmamızda da sonuçlarımız kaynakça ile uyumludur.

PVL sonrasında görme bozuklukları çok geniş bir yelpazede yer aldığından ve her zaman motor tutulum olmadığı için oftalmolojik muayenesi normal olan, az görmesi, görsel işlev bozukluğu olan her vakada PVL ihtimalini düşünmeliyiz. Kesin tanı çocuk inkübatörde ise ultrasonografi, daha sonraki dönemlerde ise manyetik görüntüleme yöntemleri ile konur(6).

SONUÇ

PVL , özellikle preterm bebeklerde sık görülen bir SEREBRAL AZ GÖRME nedenidir. Çoğu kez tabloya motor ve zihinsel engel, epilepsi eklendiği için aile görmenin muayenesini okul yıllarına ertelemektedir. Yoğun poliklinik şartları altında da göz hekimleri ‘GÖZ SAĞLAM, ÇOCUK BÜYÜDÜKCE GÖRME ARTAR’ diye serebral patolojiyi tanımayı İHMAL ETMEKTEDİRLER.

Olması gereken, serebral az görme tespit edilen her çocukta İVEDİ OLARAK , görsel çalışmanın ön planda olduğu bireysel re/-habilitasyon programlarının oluşturulması ,özellikle 0-3 yaş arasında çocukların ERKEN MÜDAHALE programına alınmasıdır.Esas olan tüm bu çalışmaların aile- eğitimci- sağlıkcıyı kapsayan bir takım çalışması içinde götürülmesidir.Takımın kilit elemanı konusunda uzmanlaşmış göz hekimidir.

KAYNAKCA:

1. Jacobson L., Lundin S., Flodmark O. Ve ark.:Periventricular leukomalacia causes visual impairment in preterm children.Acta Ophthalmol.Scand 1988 76:593-598
2. Olsen P ., Paakkö E., Vainionpaa L. Ve ark. Magnetic resonance imaging of periventricular leukomalacia and its clinical correlation in children.Ann Neurol 1997;41:754-761
3. Krageloh-Mann I., Hagberg B.,Peter D. Ve ark: Bilateral spastic cerebral palsy:analysis from a representative series of 56 cases. Dev. Med. Child Neurol 1995;37:379-397
4. Jacobson L.,Dutton Gn: Periventricular leukomalacia: an important cause of visual and ocular motility dysfunction in children. Surv Ophthalmol 2000;45:1-13
5. Jacobson L.,Ek u., Fernell E. Ve ark.: Visual impairment in childrenwith periventricular leukomalacia, visual, cognitive and neuropaediatric characteristics related to cerebral imaging. Dev.Med. Child Neurol 1996 ;38:724-736
Flodmark O., Lupton B., Li D. Ve ark MR imagig of periventricular leukomalacia in childhood. Am.J.neuroradiol. 1989;10. 
Webmaster: REFLX DESIGN Sitenin tüm hakları saklıdır. © Ayan Görme Merkezi   -   Vali Konağı Caddesi, Varol Apt. 107/4 Nişantaşı – İSTANBUL - Tel.: 0216 343 97 50 – 0212 241 38 23